Verpenos Šv. Onos bažnyčia

Bažnyčia Verpenoje pastatyta 1775 metais grafo Valavičiaus iniciatyva. Joje 1901-1908 metais melsdavosi ir Kelmės katalikai, nes tuomet buvo statoma Kelmės bažnyčia. Išliko tradicija, kad per Šv. Onos atlaidus iš Kelmės bažnyčios procesija keliauja pustrečio kilometro iki Verpenos. Medinė Verpenos bažnyčia yra liaudies architektūros formų, stačia­ kampio plano, vienabokštė, vienanavė. Jos forma primena Kelmės evangelikų reformatų mūrinę bažnyčią. Bažnyčios centriniame altoriuje Nukryžiuotojo Jėzaus kryžius palinkęs į priekį, tartum priartindamas tikinčiuosius prie Jo kančios, prie Jo šventumo ir prie galimybės patirti Jo skleidžiamas malones.